-----Original Message-----
From: lenka.opatova@peugeot.com [mailto:lenka.opatova@peugeot.com] On Behalf Of zakaznik-cz@peugeot.com
Sent: Wednesday, September 27, 2006 5:31 PM
To: Kucera, Tomas
Subject: RE: Nesouhlas se zamítnutím reklamace ?íslo 777586Vá?ený pane in?enýre,

potvrzujeme tímto p?ijetí Va?eho v?erej?ího e-mailu.

Je nám nesmírn? líto, ?e se na Va?em vozidle vyskytly popsané problémy, nicmén? bohu?el nesdílíme Vá? názor, ?e výskyt t?chto problém? na Va?em vozidle by zakládal Vá? nárok na od?kodn?ní. Z tohoto pohledu se nám jeví Vámi navrhovaná sch?zka jako pon?kud neú?elná.

D?kujeme Vám za pochopení.

S pozdravem,


Lenka OPATOVÁ
zákaznický servis/relations clientele

Peugeot ?eská republika, s.r.o.
Na Str?i 40
140 00 Praha 4

www.peugeot.cz

Original Message-----
From: lenka.opatova@peugeot.com [mailto:lenka.opatova@peugeot.com] On =
Behalf Of zakaznik-cz@peugeot.com
Sent: Wednesday, September 27, 2006 5:31 PM
To: Kucera, Tomas
Subject: RE: Nesouhlas se zam=EDtnut=EDm reklamace =E8=EDslo 777586V=E1=BEen=FD pane in=BEen=FDre,

potvrzujeme t=EDmto p=F8ijet=ED Va=B9eho v=E8erej=B9=EDho e-mailu.

Je n=E1m nesm=EDrn=EC l=EDto, =BEe se na Va=B9em vozidle vyskytly =
popsan=E9 probl=E9my, nicm=E9n=EC bohu=BEel nesd=EDl=EDme V=E1=B9 =
n=E1zor, =BEe v=FDskyt t=ECchto probl=E9m=F9 na Va=B9em vozidle by =
zakl=E1dal V=E1=B9 n=E1rok na od=B9kodn=ECn=ED. Z tohoto pohledu se =
n=E1m jev=ED V=E1mi navrhovan=E1 sch=F9zka jako pon=ECkud =
ne=FA=E8eln=E1.

D=ECkujeme V=E1m za pochopen=ED.

S pozdravem,


Lenka OPATOV=C1
z=E1kaznick=FD servis/relations clientele

Peugeot =C8esk=E1 republika, s.r.o.
Na Str=BEi 40
140 00 Praha 4

www.peugeot.cz